HÜCRE

 

1-

                               I.           Kloroplast

                             II.           Mitokondri

                          III.           Sentrozom

                           IV.           Çekirdek

Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

A.    Yalnız IV

B.     I ve II

C.    II ve III

D.    I, II ve III

E.      I, II, III ve IV

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

A.    Çekirdek-Kalıtım

B.     Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama

C.    Kloroplast-Glikoz sentezi

D.    Mitokondri-ATP sentezi

E.     Hücre zarı-Osmoz

3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz?

A.    Protein

B.     Lipid

C.    Selüloz

D.    Glikolipid

E.     Gikoprotein

4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

A.    Kloroplast

B.     Mitokondri

C.    Çekirdek

D.    Çekirdekçik

E.     Lizozom

5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

A.    Sentrozom

B.     Kloroplast

C.    Mezozom

D.    Çekirdek

E.     Kontraktil koful

6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Hücre çeperi

B.     Plastid

C.    Kloroplast

D.    Büyük koful

E.     Hücre zarı

7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Mitokondri

B.     Kromoplast

C.    Lizozom

D.    Golgi aygıtı

E.     Çekirdek

8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir?

A.    Lizozom

B.     Kloroplast

C.    Mitokondri

D.    Sentrozom

E.     Koful

9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?

A.    Pinositoz cebi

B.     Ribozom

C.    Lökoplast

D.    Çekirdekçik

E.     Selüloz çeper

10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

A.    DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır.

B.     Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir.

C.    Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur.

D.    Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur

E.     Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır

11-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?

A.    Epitel

B.     Kan

C.    Amip

D.    Paramesyum

E.     Soğan zarı

12-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?

A.    Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir

B.     Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır

C.    Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir

D.    Ökaryot hücrelerde bulunmaz

E.     Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır

13-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?

A.    Protein sentezi dururdu

B.     Fermantasyon yapılamazdı

C.    Vitaminler hücre zarından geçemezdi

D.    Madde depolama azalırdı

E.     Plazmoliz gerçekleşmezdi

14-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?

A.    Ribozom-RNA, protein

B.     Mitokondri-DNA, RNA, ribozom

C.    Çekirdekçik-RNA, protein

D.    Kromozom-DNA, RNA, protein

E.     Koful-DNA, lizozom, protein

15-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A.    Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi

B.     Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım

C.    Mitokondri-solunum-ATP sentezi

D.    Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma

E.     Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi

16-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?

A.    Her hücre bölünmesinden sonra üretilir

B.     Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir

C.    Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir

D.    Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir

E.     Mitozda erir, görülmez olur

17-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?

A.    Klorofil

B.     DNA az

C.    Ribozomlar

D.    Hormonlar

E.     Enzimler

18-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?

A.    Selüloz çeperin varlığıyla

B.     Renk verici plastidlerin bulunmasıyla

C.    Küçük kofulların varlığıyla

D.    Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla

E.     Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla

19-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Kloroplast

B.     Lökoplast

C.    Kromoplast

D.    Mitokondri

E.     Lizozom

20-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?

A.    Mitokondri

B.     Serbest ribozomlar

C.    Çekirdekçik

D.    Granülsüz endoplazmik retikulum

E.     Granüllü endoplazmik retikulum