Elementlerin sembolleri

            Her elementin bir adı vardır. Elementlerin adları farklı dillerde farklı olmasına rağmen uluslararası anlaşma gereği bir veya iki harfli sembollerle gösterilir. Bu semboller dünyanın her yerinde aynı olarak kullanılır. Meselâ, azot elementine İtalyanca’da azoto, Almanca’da stickstoff dendiği hâlde bütün dillerde azotun simgesi N’dir.

Bazı elementlerin simgeleri latince adlarından türetilmiştir. Elementler sembollerle gösterilirken tek harfle yazılacaksa, latince isminin baş harfi büyük harfle yazılır. Karbonun sembolü C, azotun sembolü N gibi. Latince isminin ilk harfi başka bir element için kullanılmışsa ikinci harf veya ortadaki bir harf yazılır. Birinci harften sonraki harf küçük yazılır. Sodyumun sembolü Na, kromun sembolü Cr gibi.

Bazı elementlerin sembolleri türetilirken bulundukları yerlerin isimlerinden yararlanılmıştır. Bazen de       bazı ilim adamlarına atfen isim verilmiştir. Meselâ, Sr sembolü ile gösterilen stronsiyum İskoçya’daki bir yöre adı olan Strontion’dan, Es sembolü ile gösterilen Aynştaynyum Albert  Einstein’in adından türetilmiştir.